HomeRODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem przez nas usług na Twoją rzecz.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są w szczególności imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Administratorem jest Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-327) przy ul. Kopińskiej 31/1 (dalej ?CS JET? albo ?Spółka?).

Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, zapytaniem o możliwość przeprowadzenia szkolenia, podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy szkolenia i realizacją takiej umowy.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem jest Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-327) przy ul. Kopińskiej 31/1 (dalej ?CS JET? albo ?Spółka?).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy także adresem e-mail: rodo@csjet.pl.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko służbowe
 • nazwę działalności w przypadku działalności gospodarczych
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres do korespondencji / adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego
 • numer NIP i REGON

Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, zapytaniem o możliwość przeprowadzenia szkolenia, podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy szkolenia i realizacją takiej umowy.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

 1. rozpoznania zapytania ofertowego i podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy szkolenia i wykonania takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym m.in. do:
 • rozpoznania zapytania ofertowego;
 • rozpoznania zapytania o możliwość przeprowadzenia określonego szkolenia;
 • podejmowania wszelkich czynności, jakie okażą się konieczne do realizacji zaakceptowanej oferty szkolenia oraz zawartej w tym celu umowy;
 • zapewnienia realizacji zawartej umowy szkolenia;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi korespondencji i możliwości kontaktowania się z Tobą;
 1. wykonania obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 1. ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw);
 1. marketingu – możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing naszych usług w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. wysyłki newslettera (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. udostępnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych ? (jak np. ?12 Punktów Kontrolnych?) (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. archiwalnym i dowodowym, prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz zapewnienia rozliczalności, wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych CS JET oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora).

Zakładka kontakt

W witrynie znajdują się adresy e-mail, pod którymi możesz się z nami skontaktować, a także formularz kontaktowy. W przypadku adresu: centrum@csjet.pl Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie – celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania.

Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo formularza przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu na powyższy adres e-mail jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Czy musisz podać swoje dane?

CS JET wymaga podania przez Ciebie konkretnych danych osobowych, aby móc doprowadzić do zawarcia i wykonania umowy szkolenia. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.

W przypadku usługi newsletter albo zakładki kontakt podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości wysyłki newslettera albo odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Komu przekazywane są Twoje dane?

CS JET informuje, że może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z CS JET w celu realizacji zapytań ofertowych oraz o realizację określonego szkolenia i w celu wykonaniu umowy szkolenia i wszelkich czynności prawnych i faktycznych z tym związanych, w tym takim, które świadczą usługi na rzecz CS JET przy realizacji tych celów, m.in. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowywane są Twoje dane? 

 • dane przetwarzamy przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
 • w przypadku korespondencji, która podlega archiwizacji ? zostanie ona usunięta w ciągu 3 lat.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 • w przypadku usługi newsletter ? przez okres niezbędny do świadczenia Usługi do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika (złożenia sprzeciwu albo wycofania zgody z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Po upływie w/w okresów dane osobowe ulegają usunięciu.

Czy Twoje dane są profilowane?

Twoje dane nie są profilowane.

Twoje uprawnienia wobec CS JET w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • ich sprostowania
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw ? z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody ? masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

Możliwość przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG

CS JET informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jeśli będzie to niezbędne w toku funkcjonowania CS JET. Będzie się to wówczas odbywało w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami na adres e-mail: rodo@csjet.pl., adres pocztowy: Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-327) przy ul. Kopińskiej 31/1.