Warszawa, ul. Kopińska 31/1, 02-327
22 822 25 31
centrum@csjet.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako „RODO”).

W niniejszej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o uważne jej przeczytanie.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są w szczególności imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Administratorem jest Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-327) przy ul. Kopińskiej 31/1 (dalej „CS JET” albo „Spółka”).

Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, zapytaniem o możliwość przeprowadzenia szkolenia, podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy szkolenia i realizacją takiej umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do rozpoznania zapytania ofertowego i podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy szkolenia i wykonania takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO), w tym m.in. do:

 • rozpoznania zapytania ofertowego;
 • rozpoznania zapytania o możliwość przeprowadzenia określonego szkolenia;
 • podejmowania wszelkich czynności, jakie okażą się konieczne do realizacji zaakceptowanej oferty szkolenia oraz zawartej w tym celu umowy;
 • zapewnienia realizacji zawartej umowy szkolenia;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi korespondencji i możliwości kontaktowania się z Tobą;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CS JET, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych CS JET oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa Twojej korespondencji w sytuacji, gdy nie jest ona związana wprost z realizacją umowy szkolenia;
 • zapewnienie informacji o nowościach w ofercie CS Jet, w tym newslettery oraz mailingi;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

CS JET wymaga podania przez Ciebie konkretnych danych osobowych aby móc doprowadzić do zawarcia i wykonania umowy szkolenia. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec CS JET w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CS JET; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Udostępnianie danych osobowych

CS JET informuje, że może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z CS JET w celu realizacji zapytań ofertowych oraz o realizację określonego szkolenia i w celu wykonaniu umowy szkolenia i wszelkich czynności prawnych i faktycznych z tym związanych, w tym takim, które świadczą usługi na rzecz CS JET przy realizacji tych celów. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przechowywania danych osobowych

CS JET przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy oraz na okres wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CS JET zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Możliwość przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG

CS JET informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jeśli będzie to niezbędne w toku funkcjonowania CS JET. Będzie się to wówczas odbywało w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami na adres e-mail: rodo@csjet.pl., adres pocztowy: Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-327) przy ul. Kopińskiej 31/1.